Algemene voorwaarden Eskes Grijpstra De Vries Advocaten (versie 1 juli 2012) 
 1. Eskes Grijpstra De Vries Advocaten  is een maatschap van mrs Eskes en Grijpstra. De maatschap is gevestigd te 1315 GE Almere aan de Marktmeesterstraat 6a.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens de maatschap en op alle rechtsverhoudingen van de maatschap met derden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten van opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle medewerkers van de maatschap, die voor de maatschap werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.
 4. De opdrachtgever wordt geacht woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat bij de aanvang van de opdracht wordt opgegeven als woon- of verblijfadres. Onjuiste en/of onvolledige adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever. Dat geldt ook voor het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.  
 5. De maatschap staat in voor een behoorlijke rechtsbijstandsverlening. Zij voert de werkzaamheden uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tevens is de maatschap aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. De opdrachtgever verplicht zich alle voor de behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de maatschap de rechtsbijstandsverlening kan beëindigen, waar nodig na verkregen toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand.  
 7. De maatschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Indien in verband met de aan de maatschap opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal de maatschap waar nodig vooraf overleggen met opdrachtgever. De maatschap zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derden. De maatschap is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. De maatschap heeft het recht een beperking van de aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.  
 9. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens de maatschap of anderszins verband houdend met een aan de maatschap verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. Indien, om welke reden dan ook, krachtens de hiervoor genoemde verzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot 5000 euro. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 10. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze de maatschap niet schriftelijk aansprakelijk hebben gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.    
 11. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap en zal hij de maatschap schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden op de maatschap die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de diensten van de maatschap voor de opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die de maatschap lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering of aanspraak.
 12. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever aan de maatschap een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het door de maatschap gehanteerde uurtarief is exclusief BTW. De maatschap is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen.  
 13. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan de maatschap verschotten verschuldigd, die de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers, reis- en verblijfskosten en kantoorkosten (porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke). De kantoorkosten bedragen 6% van het geldende uurtarief.
 14. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door de maatschap gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 10% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld.  
 15. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de maatschap, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen danwel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De maatschap zal haar werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.
 16. Normaal gesproken wordt er maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen. Bij niet tijdige betaling heeft de maatschap het recht haar werkzaamheden op te schorten. Bij niet (tijdige) betaling volgt één kosteloze herinnering. Wordt dan nog niet betaald, dan volgt een aanmaning. Daaraan is een bedrag van € 40,- incassokosten verbonden.  
 17. Behoudens tegenbewijs wordt de financiële administratie van de maatschap geacht een juist en volledig beeld te geven van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 18. Bij beëindiging van de opdracht danwel sluiting van het dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Alle afgegeven originele bescheiden worden afgegeven, evenals de originele (grosse van) rechterlijke uitspraken. Het overige dossier wordt gearchiveerd en ten hoogste 5 jaar na de datum van sluiting bewaard.  
 19. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
 20. Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken.