Nadere informatie

Eskes Grijpstra De Vries Advocaten is een maatschap met KvK-nummer 32145891.

De advocaten van Eskes Grijpstra De Vries zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 te 2596 XM Den Haag, telefoon 070-3353535 (info@advocatenorde.nl).

Ons BTW-nummer is NL818933811B01.

De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Interpolis onder nummer 93-26194309) in het betreffende geval aanspraak op geeft, te weten maximaal € 1.000.000,- per aanspraak, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis, te weten € 500,-. Het dekkingsgebied is de Europese Unie + de EER-landen, Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland en Zwitserland. De adresgegevens van de beroepsaansprakelijksheidsverzekeraar: Interpolis, Pb 90106, 5000 LA Tilburg.

Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over een bepaald aspect van de dienstverlening of over de declaratie, dient de opdrachtgever het bezwaar eerst voor te leggen aan de eigen advocaat. De opdrachtgever kan zich daarna wenden tot zijn collega-advocaat. In overleg zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing gezocht worden. De oplossing zal altijd schriftelijk worden bevestigd. Mocht het overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de opdrachtgever, enkel nadat de opdrachtgever het bezwaar eerst intern heeft voorgelegd, een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Een exemplaar van het klachtenformulier zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld. Deze weg staat ook open wanneer Eskes Grijpstra De Vries Advocaten niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren schriftelijk op de klacht heeft gereageerd. Meer informatie: http://www.degeschillencommissie.nl/

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van ons kantoor van toepassing. Deze voorwaarden zijn op deze site voorhanden en worden standaard bij inname van de zaak ter beschikking gesteld.